Υποθέσεις

Οι υποθέσεις του Σπύρου ΑλφαντάκηΧειριζόμαστε και διεξάγουμε σε ολόκληρη την επικράτεια ποινικές υποθέσεις καθώς και υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου, οι οποίες λόγω της φύσεως και του αντικειμένου τους προκαλούν τη δημιουργία ποινικών υποθέσεων, ή συναντώνται και σχετίζονται με προϋφιστάμενες ποινικές υποθέσεις και συνήθως διεξάγονται παραλλήλως ή διαδοχικώς.

Αναλαμβάνουμε επίσης υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εδρεύοντος και συνεδριάζοντος στο Στρασβούργο, διεξαγόμενες και απ’ ευθείας στη γαλλική γλώσσα, καθώς και υποθέσεις στη Γαλλία και στη γαλλόφωνη κυρίως Ελβετία, στο πριγκιπάτο του Μονακό, αλλά και στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία, συνεργαζόμενοι με τοπικούς δικηγόρους εγνωσμένης επιστημονικής και επαγγελματικής υποστάσεως. Στην περίπτωση της Ελβετίας, συνεργαζόμαστε ειδικώτερον με τακτικό καθηγητή του ποινικού δικαίου και πρώην τακτικό ανακριτή του καντονίου του Vaud, καθώς και με τακτικό καθηγητή του τραπεζικού δικαίου του καντονίου της Ζυρίχης, διακεκριμένους δικηγόρους.

Λαμβανοντες υπ’ όψιν το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία των τοπικών ποινικών δικαστηρίων, θα ανελαμβανάμε ασφαλώς ποινικές υποθέσεις και οπουδήποτε αλλού, υπό τον όρο της προηγουμένης εξετάσεώς τους και της πιθανολογήσεως της ευδοκιμήσεώς τους προς το συμφέρον του εντολέως.