Νομική Επικαιρότητα

Προφυλάκισις : η ευρηματικότης τού Έλληνος νομοθέτου και αι περιπέτειαι τού άρθρου 283 τού Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.

Corruptisima re publica plurimai leges (Τάκιτος, Χρονικά ΙΙΙ, 27) : Πλείστοι νόμοι εις τήν διεφθαρμένην Πολιτείαν. Από τής ενάρξεως τής ισχύος τού νόμου 1493 τής 17ης Αυγούστου τού έτους 1950 «Περί κυρώσεως τού Κώδικος Ποινικής Δικονομίας», η συχνότης (και η ποιότης) τών τροποποιήσεών του παρουσιάζεται ανάλογος τής (δια)φθοράς τών τροποποιούντων τον. Πολυνομία και κακονομία. Όψεις προϊούσης ανομίας. Χαρακτηριστική η τής παραγράφου 1 τού άρθρου 283, περί τού εντάλματος προσωρινής κρατήσεως (ειλικρινέστερον : π ρ ο φ υ λ α κ ί σ ε ω ς), περίπτωσις.

Top

Το (αντισυνταγματικόν) «Μονομελές» Εφετείον Κακουργημάτων.

        Κατά το άρθρον 97 παράγραφος 2 τού Συντάγματος, «Κακουργήματα και πολιτικά εγκλήματα, υπαχθέντα μέχρι τής ισχύος τού παρόντος διά συντακτικών πράξεων, ψηφισμάτων και ειδικών νόμων, εις την δικαιοδοσίαν των εφετείων, εξακολουθούν να δικάζωνται υπ’ αυτών, εφ’ όσον ο νόμος δεν υπαγάγη ταύτα εις την αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών δικαστηρίων. Δια νόμου δύναται να υπαχθούν εις την δικαιοδοσίαν των αυτών εφετείων και έτερα κακουργήματα.».

Top

(Παρα)δικαστικό κύκλωμα

(Παρα)δικαστικό κύκλωμα : μια συγκεκριμένη περίπτωση αλυσιτελούς ηλεκτρονικής αναζητήσεως ενός καταδικασμένου φυγοποίνου και κατηγορουμένου φυγοδίκου εγκληματίου.

Top

Βουλευτές του πολιτικού κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»

H εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικος μπορεί πράγματι να (συν)διευθύνεται υπό πλειόνων και μάλιστα «μελών της» κατά την έννοια και το σκοπό του νόμου;

Top

Βουλευτές του πολιτικού κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»

Η εγκληματική οργάνωση είναι διαρκές κακούργημα δυνάμενο να καταληφθεί, τελούμενο υπό βουλευτού διαρκούσης της βουλευτικής περιόδου, επ’ αυτοφώρω άνευ αδείας της Βουλής και άνευ ειδικώς και εμπεριστατωμένως αιτιολογημένου δικαστικού εντάλματος, κατά την έννοια των άρθρων 62 εδάφιο τελευταίο και 6 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγματος;

Συμφώνως προς το άρθρο 62 του Συντάγματος, διαρκούσης της βουλευτικής περιόδου, βουλευτής δε διώκεται, ουδέ συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, ουδ’ άλλως πώς περιορίζεται, άνευ αδείας του Σώματος. Άδεια δεν απαιτείται διά τα επ’ αυτοφώρω κακουργήματα.

Top

Η περίπτωση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και ο Υπουργός επί των Οικονομικών, εκδόντες τη με αριθμό ΟΙΚ 02/11.6.2013 απόφαση καταργήσεως της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία», ιδρυθείσης διά του νόμου 1730/1987, μεταβιβάσεως της περιουσίας της στο δημόσιο, καταγγελίας και λύσεως των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων της κλπ., κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 1 και 2 της από 10.6.2013 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκθέτουν, για να αιτιολογήσουν την έκδοση της αποφάσεώς τους, ότι «…επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παρο

Top

Pages