Νομική Επικαιρότητα

Η περίπτωση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και ο Υπουργός επί των Οικονομικών, εκδόντες τη με αριθμό ΟΙΚ 02/11.6.2013 απόφαση καταργήσεως της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία», ιδρυθείσης διά του νόμου 1730/1987, μεταβιβάσεως της περιουσίας της στο δημόσιο, καταγγελίας και λύσεως των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων της κλπ., κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 1 και 2 της από 10.6.2013 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκθέτουν, για να αιτιολογήσουν την έκδοση της αποφάσεώς τους, ότι «…επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παρο

Top

Pages