Η έ κ π τ ω σ ι ς τ ο ύ Α ρ ε ί ο υ Π ά γ ο υ

Car tel est notre plaisir : διότι έτσι μάς αρέσει (Κάρολος Z τής Γαλλίας)  

Η τάσις αυτοϋπονομεύσεως τών φορέων ωρισμένων αξιωμάτων, ως ενίων ανωτάτων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, είναι δυσεξήγητος. Τό δικαστήριον τού Αρείου Πάγου, ως νυν εν μέρει συντίθεται, αλλά και η παρ’ αυτώ Εισαγγελεύς, η διορισθείσα προτάσει τού κομμουνιστικού υπουργικού συμβουλίου τό 2016, (επαν)ενέβαλον εις σοβαράς σκέψεις.

Η Εισαγγελεύς Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου ανέθηκεν εις Αντεισαγγελέα να κρίνη εάν, εις τήν περίπτωσιν τού (πολύ)ισοβίτου καταδίκου Δημητρίου Κουφοντίνα, κρατουμένου τών αγροτικών (!) φυλακών Κασσαβετείας Βόλου, συνέτρεχε περίπτωσις προσβολής τού βουλεύματος τού Συμβουλίου τών εν Βόλω Πλημμελειοδικών, απορρίψαντος αίτησίν του περί τακτικής αδείας απουσίας, διά τού ενδίκου μέσου τής αναιρέσεως.

Εν αρνήσει τού Αντεισαγγελέως, κρίναντος ότι τό βούλευμα δεν έπρεπε να αναιρεσιβληθή, η εν λόγω Εισαγγελεύς, αντί, ως θα έπραττεν επί πάσης άλλης υποθέσεως, να θέση τήν υπόθεσιν εις τό αρχείον, τό προσέβαλεν αυτοπροσώπως !

Αντί, κατά τό ειδικόν άρθρον 483 παράγραφος 3 τού Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, ν’ ασκήση τό ένδικο μέσον τής αναιρέσεως διά δηλώσεως ενώπιον τού γραμματέως τού Αρείου Πάγου, τό ήσκησεν απαραδέκτως, εν τώ μέσω τής νυκτός τής Παρασκευής 17ης Μαϊου, διά…τηλεγραφήματος προς τόν Βόλον !

Αντί να προσδιορίση τήν συγκεκριμένην αίτησιν αναιρέσεως ως θα προσδιώριζε πάσαν ετέραν, ήτοι τό ενωρίτερον εντός τού μηνός Ιουνίου, τήν προσδιώρισε και τήν εισήγαγεν εμβολίμως εις τήν δικάσιμον τής 21ην Μαϊου, μόλις δύο εργασίμους ημέρας από τής ασκήσεώς της, προκειμένου να προτιμηθή προηγουμένων αλλά και σοβαρωτέρων υποθέσεων.

Και τό στ’ ποινικόν τμήμα τού Αρείου Πάγου, συνεδριάσαν εν συμβουλίω, τού οποίου προήδρευσεν Αντιπρόεδρος τού Αρείου Πάγου αμέσως κατόπιν προταθείσα εις τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας ως Εισαγγελεύς τού Αρείου Πάγου, αντί να τήν απορρίψη κατά τό άρθρον 476 παράγραφος 1 τού αυτού Κώδικος ως απαράδεκτον λόγω μη τηρήσεως τών νομίμων διατυπώσεων ασκήσεώς της, τήν έκρινε δήθεν νομοτύπως ασκηθείσαν και μάλιστα τήν εδέξατο, με αντιφατικήν αιτιολογίαν, ως δήθεν βάσιμον, εν ώ ήτο προδήλως αβάσιμος, και ανήρεσε τό βούλευμα τού Συμβουλίου τών Πλημμελειοδικών εντός 48 ωρών από τής συζητήσεώς της – έτεραι όμως υποθέσεις τής αυτής δικασίμου (21.5.2019), αναιτιολογήτως και αδικαιολογήτως παραμερισθείσαι, παραμένουσιν έως και σήμερον αδίκαστοι.

Η ως άνω επί τροχάδην αναιρετική διαδικασία, κινηθείσα αποκλειστικώς χάριν τού συγκεκριμένου καταδίκου, υπέρ ού απέληξεν, αποδεικνύει, πέραν τών αυταποδείκτων ως προς τήν συγκεκριμένην Εισαγγελέαν, ότι και ο Άρειος Πάγος - επαναλαμβάνομεν : ως νυν εν μέρει συντίθεται -, δεν διστάζει, παρά τό Σύνταγμα και τόν νόμον, να εισέρχεται πλησίστιος εις τό κομματικόν παίγνιον, να υποκύπτει και να ενδίδει, κατά περίπτωσιν, εις τήν τρέχουσαν πολιτικήν συγκυρίαν και σκοπιμότηταν, ιδία εάν επίκειται προαγωγή μέλους του εις τήν θέσιν τού Πρόεδρου και τού Εισαγγελέως του.

Η επακολουθήσασα πρότασις προαγωγής τής συγκεκριμένης Αντιπροέδρου εις Πρόεδρόν του αποτελεί πρόσθετον απόδειξιν τής εκπτώσεώς του.    

Εδημοσιεύθη εις εφημερίδαν Ελεύθερος Κόσμος

Σπυρίδων Αλφαντάκης

Δ.Ν., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

info@salfantakis.gr

 

Top